High Five Webdesign

Webcreations, graphic works and search engines SEO

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS-, BETALINGS-, EN GARANTIEVOORWAARDEN

Prijzen:

Al onze prijzen en kortingen, voorkomende in onze artikels, advertenties, offertes, genoteerde orders (dus ook backorders) e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de genoteerde prijzen steeds inclusief BTW.

Afbeeldingen:

Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke wij verstrekken op onze webshop, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.

Productlevering:

De producten die wij leveren zijn overeenkomstig het bestelde, dat alsook ingevuld is op het bestelformulier door koper.

Leveringstijden:

Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch generlei vergoeding van ons te verlangen.

Betaling:

Alvorens verzending van onze producten, dient het product volledig betaald te zijn (of tegen verrekenzending/COD/rembours → enkel in België). Artikelen bij ons op stock kunnen volledig betaald worden bij afhaling.

Levering:

De kosten van verzending en vervoer van onze goederen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders vermeld.

Nalevering:

Bij orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zullen de verzendingskosten van het resterende deel van de bestelling ten lasten zijn van HF-Portretten.

Verzending:

Er wordt door ons naar gestreefd alle leveringen zo vlug mogelijk te bezorgen aan de klant of deze hiervan op de hoogte te brengen zodat de uitwisseling van goederen binnen aanzienbare tijd kan gebeuren. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet levering of voor vertraging.
De zendingen, zelfs franco, worden verricht op risico van de koper.

Garantie:

Van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting tenzij die vanaf de fabrikant gegeven word. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangd op de hoogte. Eventuele garantieaanspraken van koper op door ons geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door ons gemotiveerd en juist wordt bevonden.

Retourzendingen:

Goederen worden uitsluitend na onze akkoordbevinding teruggenomen. Bij akkoordbevinding door ons van een retourzending wordt er een gelijkwaardig product geleverd of is er recht op een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag. Speciale aanbiedingen en/of koopjes worden niet retour genomen of kunnen niet geruild worden. Retourzendingen, alsook goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van aankoopfactuur. De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behouden wij ons het recht om de zendingen te weigeren.

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Heirkracht:

Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Belgische en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was.
Voorts werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersstoringen, valutawijzigingen, …
Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.

Geschillen:

Voor alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Klachten:

Klachten betreffende onze facturen dienen ons aangetekend te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.